Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นายวัฒนา เยาวภักดิ์
ท้องถิ่นอำเภอเมืองชุมพร
Responsive image
นายพงษ์ชาญ พันธุ์ทอง
ท้องถิ่นอำเภอท่าแซะ
Responsive image
นายสุภาส กุศลชู
ท้องถิ่นอำเภอหลังสวน
Responsive image
นายวรรณชนะ ศิลปเสวต
ท้องถิ่นอำเภอป่าทิว
Responsive image
นางสาวกมลรัตน์ ทองภูเบศร์
เจ้าหน้าที่ปกครอง
Responsive image
นายประสงค์ อักษรานุชาติ
เจ้าพนักงานปกครอง
Responsive image
นายสมยศ ทับไทร
ท้องถิ่นอำเภอพะโต๊ะ
Responsive image
นายสุเทพ นุมาศ
ท้องถิ่นอำเภอละแม
Responsive image
นายวัชระ ทองพูน
ท้องถิ่นอำเภอสวี
Responsive image
นางประทุม เพ็ชรสงค์
เจ้าหน้าที่ปกครอง
Responsive image
นางจรัสศรี สรงสระแก้ว
เจ้าหน้าที่ปกครอง
Responsive image
นางโสภิณ จันทร์เพ็ง
เจ้าหน้าที่ปกครอง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th