Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (19 มิ.ย. 2561)  
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหว... (05 มิ.ย. 2561)  
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้... (04 มิ.ย. 2561)  
มาตรการในการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่... (16 พ.ค. 2561)
นโยบายการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (16 พ.ค. 2561)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16 พ.ค. 2561)
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความ... (30 เม.ย. 2561)
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (18 เม.ย. 2561)
เอกสารเผยแพร่การต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม (17 เม.ย. 2561)
การกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บริการตามโครงการเพิ่ม... (17 เม.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จั... (03 เม.ย. 2561)
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (13 มี.ค. 2561)
รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2561 (12 ก.พ. 2561)
กำหนดการรับรายงานตัว ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ล... (23 ม.ค. 2561)
กำหนดการรับรายงานตัว ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ... (19 ม.ค. 2561)
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 (10 ม.ค. 2561)
รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 (08 ธ.ค. 2560)
รายงานงบทดลอง ตุลาคม 2560 (09 พ.ย. 2560)
แบบสำรวจข้อมูลอปท.ที่มีตำแหน่งว่าง จังหวัดชุมพร (07 พ.ย. 2560)
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (31 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th