Responsive image
เมนูหลัก.
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข้อมูลหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู... (20 เม.ย. 2566)  
การกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (29 มี.ค. 2566)  
การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประ... (10 มี.ค. 2566)  
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (10 มี.ค. 2566)
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (10 มี.ค. 2566)
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 (07 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาก... (03 มี.ค. 2566)
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (10 ก.พ. 2566)
ประกาศหลักเกณฑ์ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการแล... (27 ม.ค. 2566)
การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (10 ม.ค. 2566)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร (ก.อบต.จังหวัดชุมพร) ครั้งที่ 12/25... (04 ม.ค. 2566)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 (04 ม.ค. 2566)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร (ก.อบต.จังหวัดชุมพร) ครั้งที่ 11/25... (07 ธ.ค. 2565)
แจ้งมติ ก.เทศบาล ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (30 พ.ย. 2565)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักง... (04 พ.ย. 2565)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบถ่ายโอนบุคลากร) ไตรม... (04 พ.ย. 2565)
แจ้งมติ ก.เทศบาล ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 (31 ต.ค. 2565)
หนังสือเชิญประชุม ก.ท.จ.ชุมพร ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 (25 ต.ค. 2565)
มติ ก.ท.จ.ชุมพรครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 (30 ก.ย. 2565)
มติ ก.อบต.จังหวัดชุมพร ครั้งที่9/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 (30 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (19 ต.ค. 2565)  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (09 ก.ย. 2565)  
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (03 ส.ค. 2565)  
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (21 ก.ค. 2565)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (02 มิ.ย. 2565)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (10 ก.พ. 2565)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (09 ธ.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (15 ต.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (28 ก.ย. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (11 ส.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนา่ยน 2564 (29 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 มิ.ย. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (07 พ.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ... (17 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา... (08 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำ... (20 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (01 ธ.ค. 2560)
การกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสา... (22 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (21 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (21 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห... (29 ส.ค. 2565)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นวิชาการ (29 ส.ค. 2565)  
รับโอนตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล (29 ส.ค. 2565)  
ประกาศรับโอนตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) สังกัดสำนักปลัด อบต.บ้านตูล (29 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (29 ส.ค. 2565)
ประกาศรับโอนสายงานผู้บริหาร (29 ส.ค. 2565)
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (29 ส.ค. 2565)
ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สายงานผู้บริหาร กรณีเกษียณอายุร... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเป็นวิชาการ... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไปเป็นวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยาก... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง น... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศผลการรับโอน สายงานบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (29 ส.ค. 2565)
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร (29 ส.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็น... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน สา... (29 ส.ค. 2565)
รับสมัครสอบคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่ว... (29 ส.ค. 2565)
รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับป... (29 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (01 ก.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ... (01 ก.ค. 2565)
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (01 ก.ค. 2565)
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th